ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Begripsomschrijving
1.1 In de onderhavige Algemene Voorwaarden zullen de volgende begrippen (zowel in enkelvoud, als in meervoud) de volgende betekenissen dragen:
‘Algemene Voorwaarden’, de Algemene Voorwaarden van Wiener Circus VZW;
‘Evenement’, de publieke of besloten gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend -een voorstelling van artistieke aard wordt opgevoerd;
‘Locatie’, de plaats waar het evenement gehouden wordt;
‘Organisator’, de partij welke verantwoordelijk is voor de organisatie van het evenement;
‘Overeenkomst’, de overeenkomst tussen Wiener Circus VZW en de klant tot koop en aflevering van tickets;
‘Ticket’, het toegangsbewijs tot een evenement;

2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Wiener Circus VZW zijn de onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Via de webshop van het Wiener Circus VZW aangeschafte tickets worden hierna genoemd “Tickets”.
2.2 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden aanvaardt.
2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Wiener Cicrus VZW bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Wiener Circus VZW ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.5 Alle aanbiedingen van Wiener Circus VZW zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid.
2.6 De Overeenkomst komt tot stand nadat de klant via Wiener Circus VZW een of meerdere Tickets heeft gekocht.
2.7 Wiener Circus VZW is gerechtigd de door de klant opgegeven gegevens op juistheid te (laten) controleren. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan er toe leiden dat geen overeenkomst tot stand komt en/of dat de Tickets niet worden toegezonden.
2.8 Wiener Circus VZW is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, desnoods zonder opgave van redenen. De overeenkomst komt te allen tijde tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat Wiener Circus VZW de bestelling niet accepteert. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd deelt Wiener Circus VZW dit schriftelijk (per email) mee binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van Wiener Circus VZW zijn vrijblijvend en Wiener Circus VZW behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s inclusief BTW.
3.3 In sommige gevallen is er sprake van actieprijzen. Deze prijzen zijn geldig onder bepaalde voorwaarden die op de site vermeld staan. Op deze prijzen kan, indien niet aan de voorwaarde(n) voldaan wordt, geen aanspraak worden gemaakt.
3.4 Wiener Circus VZW kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
3.5 Wiener Circus VZW houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen van Tickets te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.6 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-bestel)voorwaarden worden gesteld. In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de (creditcard-)betalingen niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, is Wiener Circus VZW niet aansprakelijk.
3.7 Indien afnemer met enige betaling in gebreke is, is Wiener Circus VZW gerechtigd de (uitvoering van) de overeenkomst op te schorten.
3.8 Indien Wiener Circus VZW (buiten-)gerechtelijke incassokosten moet maken ter incasso van het door afnemer verschuldigde bedrag komen deze voor rekening van afnemer, met een minimum van vijfentwintig (25) euro.

4. Gebruik van Wiener Circus VZW Tickets
4.1 Wiener Circus VZW Tickets kunnen niet worden teruggenomen of omgeruild en verliezen hun geldigheid bij het verstrijken van de daarop aangegeven geldigheidsdatum.
4.2 Tickets mogen niet gevouwen of anderszins beschadigd worden. De klant draagt hiervan het risico. Bij beschadiging kan toegang worden geweigerd en de klant maakt in dat geval geen aanspraak op restitutie of vervanging.
4.3 Afnemers van Tickets dienen deze, ook na het betreden van het Evenement op eerste verzoek van de organisator te tonen. De organisator van het Evenement heeft tevens het recht naar een persoonlijke identificatie te vragen.
4.4 Tickets mogen niet doorverkocht worden.
4.5 Het is verboden om Tickets voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder daar schriftelijk toestemming voor te hebben gekregen van Wiener Circus VZW.
4.6 Elke ticket beschikt over een unieke barcode en is daarom slechts één keer bruikbaar. Kopiëren van een ticket is nutteloos. Van misbruik zal aangifte worden gedaan.

5. Annulering en teruggave
5.1 Wiener Circus VZW heeft het recht om een evenement te verplaatsen of te annuleren. Als dit gebeurt zal Wiener Circus VZW trachten voor een passende oplossing te zorgen. Als een evenement wordt geannuleerd of verschoven, zal Wiener Circus VZW zijn best doen u daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Wij kunnen echter niet garanderen dat u voor aanvang van het evenement op de hoogte wordt gesteld en stellen ons niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.
5.2 Controleer voordat u uw reservering bevestigt altijd goed of u de juiste tickets heeft gereserveerd. Wiener Circus VZW is niet verplicht eenmaal verkochte tickets terug te nemen of om te ruilen.
5.3 Wiener Circus VZW zal in geen enkel geval gehouden zijn meer te vergoeden dan de Entreegelden. ​

6. Betalingen
Wiener Circus VZW accepteert Creditcard en Bancontact betalingen. Pas als de betaling akkoord is, zult u een bevestiging ontvangen dat uw bestelling definitief is.

7. Levering
7.1 De tickets worden direct na ontvangst van de bestelling als PDF per e-mail geleverd. De klant dient dit PDF-document zelf uit te printen en mee te nemen naar het Evenement.
7.2 De door Wiener Circus VZW opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

8. Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van geleverde tickets gaat pas over indien u al hetgeen u, op grond van enige overeenkomst, aan Wiener Circus VZW verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de tickets gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

9. Reclames en aansprakelijkheid
9.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de tickets aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Wiener Circus VZW zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.
9.2 Indien is aangetoond dat de tickets niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Wiener Circus VZW de keuze de desbetreffende tickets tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe tickets dan wel het betaalde bedrag daarvan te restitueren.
9.3 Wiener Circus VZW is niet verantwoordelijk en verleent geen enkele garantie voor de gang van zaken rondom de Locatie en aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
9.4 Wiener Circus VZW kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de Cliënt tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.

10 Elektronische communicatie en bewijs
10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Wiener Circus VZW, is Wiener Circus VZW niet aansprakelijk.
10.2 De administratie van Wiener Circus VZW geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

11. Overmacht
11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Wiener Circus VZW in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Wiener Circus VZW gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Wiener Circus VZW kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12. Bijzondere bepalingen, aansprakelijkheid
12.1. De koper van een door Wiener Circus VZW geleverd ticket dient zich als goede en ordelijke bezoeker van evenementen te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen, door bevoegde medewerkers van Wiener Circus VZW, gegeven.
12.2 De koper van een ticket bezoekt een evenement op eigen risico. Wiener Circus VZW zal niet aansprakelijk zijn voor schade die bij koper ontstaat bij de reis van of naar het evenement of het bijwonen daarvan.
12.3 De koper van een door Wiener Circus VZW geleverd ticket dient zich zelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen en wijzigingen met betrekking tot het evenement, zoals aanvangstijdstip en dergelijke. Op Wiener Circus VZW rust geen verplichting tot het dienaangaande nader informeren van koper van een ticket.

13. Diversen
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Wiener Circus VZW in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Wiener Circus VZW vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

​Gegevens Wiener Circus VZW
Wiener Circus VZW
Jules Destréelaan 68
9050 GENT

Ondernemingsnummer: 0663.547.603
BTW: BE0663.547.603
info@wienercircus.com

Laatste update: 12/09/2022